3841705543725.jpg

18 tháng 01, 2024

Thay đổi cách xác định giá xây dựng công trình từ ngày 15/02/2024

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 14/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Cụ thể, Thông tư 14 sửa đổi quy định về xác định giá xây dựng công trình như sau:

Giá xây dựng công trình gồm đơn giá xây dựng chi tiết và giá xây dựng tổng hợp. Giá xây dựng công trình xác định theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 24 Nghị định 10/2021/NĐ-CP và hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục IV Thông tư 11/2021/TT-BXD.

Chủ đầu tư sử dụng hệ thống giá xây dựng công trình quy định tại khoản 1, 2 Điều 26 Nghị định 10/2021/NĐ-CP và quy định tại khoản 1, 2 Điều 8 Thông tư 11/2021/TT-BXD làm cơ sở để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thay đổi cách xác định giá xây dựng công trình từ ngày 15/02/2024

Thay đổi cách xác định giá xây dựng công trình từ ngày 15/02/2024 (Ảnh minh họa).

Trường hợp tổ chức xác định giá xây dựng công trình theo đơn giá xây dựng chi tiết, hoặc giá xây dựng tổng hợp trên cơ sở định mức xây dựng, thì giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xác định theo quy định như sau:

- Giá vật liệu xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 11/2021/TT-BXD là cơ sở để xác định giá xây dựng công trình.

- Khuyến khích lựa chọn vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng và xác định chi phí đầu tư xây dựng cho công trình, dự án nhưng phải đảm bảo hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu của dự án.

- Trường hợp dự án có yêu cầu phải sử dụng vật liệu xây dựng đặc thù, không phổ biến trên thị trường, hoặc sử dụng vật liệu nhập khẩu thì phải thuyết minh cụ thể trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thuyết minh thiết kế xây dựng...

- Đơn giá nhân công xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư 11/2021/TT-BXD là cơ sở để xác định giá xây dựng công trình.

Thông tư 14/2023/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/02/2024.

Nguồn Luật Việt Nam.