6441706164291.jpg

11 tháng 11, 2023

Bộ Tài chính ban hành quy định mới về bán bảo hiểm qua ngân hàng

Ngày 02/11/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 67/2023/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định 46/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Thông tư 67/2023/TT-BTC bao gồm: 07 Chương, 62 Điều và 13 Phụ lục.

Theo đó, Thông tư đã sửa đổi, bổ sung một số quy định mới như: tăng hoa hồng đại lý bảo hiểm nghiệp vụ bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm hỗn hợp; thay đổi tỷ lệ hoa hồng năm thứ nhất của bảo hiểm liên kết chung, bảo hiểm liên kết đơn vị.

Bộ Tài chính ban hành quy định mới về bán bảo hiểm qua ngân hàng

Quy định mới về việc bán bảo hiểm qua ngân hàng (Ảnh minh họa).

Tại mỗi chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tín dụng phải thiết lập một quầy giao dịch riêng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm, tách biệt với khu vực hoạt động nghiệp vụ khác của tổ chức tín dụng.

Trong quá trình tư vấn sản phẩm bảo hiểm, đại lý bảo hiểm phải cung cấp đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm các thông tin về sản phẩm bảo hiểm, sử dụng các tài liệu do doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài cung cấp.

Đối với các sản phẩm bảo hiểm phức tạp như sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, Thông tư 67 bổ sung quy định yêu cầu đại lý bảo hiểm phải thực hiện ghi âm quá trình tư vấn bảo hiểm.

Thông tư 67 bổ sung các yêu cầu đối với các tài liệu trong hợp đồng bảo hiểm. Theo đó, các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ dài hạn, có giá trị hoàn lại, doanh nghiệp bảo hiểm phải cung cấp bản giấy tài liệu tóm tắt cho bên mua bảo hiểm và phải có xác nhận của bên mua bảo hiểm.

Thời gian cân nhắc tham gia bảo hiểm được xác định kể từ khi bên mua bảo hiểm xác nhận đã nhận được các tài liệu nêu trên.

Tổ chức tín dụng không được tư vấn, giới thiệu, chào bán, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư cho khách hàng trước 60 ngày và sau 60 ngày kể từ ngày giải ngân toàn bộ khoản vay.

Thông tư 67/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 02/11/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.