Sứ Mệnh

Sứ Mệnh

Mở rộng mạng lưới hoạt động toàn cầu và đưa thương hiệu Bảo Vệ Thịnh Trí đến với khách hàng trên toàn nước và thế giới để giới thiệu một số dịch vụ bảo vệ đến với khách hàng . Bảo Vệ Thịnh Trí muốn minh chứng sự cần thiết về dịch vụ bảo vệ trong xu hướng tất yếu phát triển của xã hội trong các ngành sản xuất , kinh tế, dịch vụ và giải trí nhằm đem lại:

- Lợi ích cho khách hàng về kinh tế:

Khách hàng không phải quan tâm đến

+ Chi phí trực tiếp và gián tiếp cho công việc bảo vệ nội bộ

+ Chi phí quản lý, kiểm tra, giám sát bảo vệ

- Lợi ích cho khách hàng về hành chính - nhân sự:

+ Không tốn phí để tuyển chọn đào tạo

+ Không cần nhân lực để giám sát

+ Hợp tác tốt nhất với Công an và Chính quyền địa phương