7411649220308.jpg

06 tháng 04, 2022

Nhà đầu tư nhận lại tiền thế nào khi đợt chào bán trái phiếu bị hủy bỏ?

Khi tổ chức phát hành trái phiếu bị xử lý do phát hành trái phiếu sai quy định, công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin... Trong trường hợp này, khi huỷ bỏ đợt chào bán trái phiếu thì nhà đầu tư sẽ nhận lại tiền như thế nào?

Theo khoản 3 Điều 28 Luật Chứng khoán năm 2019 quy định:

    Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày đợt chào bán chứng khoán ra công chúng bị hủy bỏ, tổ chức phát hành phải công bố việc hủy bỏ chào bán chứng khoán ra công chúng theo phương thức quy định tại khoản 3 Điều 25 của Luật này và phải thu hồi chứng khoán đã phát hành, đồng thời hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đợt chào bán bị hủy bỏ. Hết thời hạn này, tổ chức phát hành phải bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư theo các điều khoản đã cam kết với nhà đầu tư.

Do đó, khi huỷ bỏ đợt chào bán trái phiếu thì tổ chức phát hành trái phiếu phải công bố việc huỷ bỏ này ra công chúng trên một tờ báo điện tử hoặc 03 số liên tục trên báo in trong thời hạn 07 ngày.

Song song đó, tổ chức phát hành trái phiếu cũng phải thu hồi chứng khoán đã phát hành và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đợt chào bán bị huỷ bỏ.

Ngoài ra, ngoài việc hoàn trả tiền cho nhà đầu tư, hết thời hạn này, tổ chức phát hành còn phải bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư theo các điều khoản đã cam kết.

Nhà đầu tư sẽ được nhận lại tiền như sau:

- Đối với Hợp đồng đến hạn thanh toán: Sẽ hoàn trả tiền đầu tư của nhà đầu tư trong thời gian sớm nhất.

- Đối với Hợp đồng chưa đến hạn thanh toán: Khẩn trương phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, làm việc với doanh nghiệp phát hành, ngân hàng quản lý tài sản để xử lý và hoàn trả lại khách hàng theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan chức năng trên tinh thần thiện chí và tuân thủ quy định của pháp luật.


bài đăng phổ biến