4841648538148.jpg

29 tháng 03, 2022

Người lao động nghỉ điều trị tai nạn lao động có được trả lương không?

Người lao động sẽ cần có thời gian để nghỉ ngơi và điều trị khi bị tai nạn lao động. Vì vậy khi nghỉ điều trị tai nạn lao động, người lao động có được tính hưởng phép năm?

Nếu tai nạn mà người lao động gặp phải là tai nạn lao động thì tiền lương trong thời gian nghỉ điều trị tai nạn lao động sẽ được giải quyết theo khoản 3 Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 như sau:

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

    Điều 38. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

    3. Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động;

Khoản 10 Điều này cũng hướng dẫn:

    10. Tiền lương để làm cơ sở thực hiện các chế độ bồi thường, trợ cấp, tiền lương trả cho người lao động nghỉ việc do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này là tiền lương bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

Do đó, khi người lao động nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng do tai nạn lao động thì người lao động vẫn sẽ được nhận đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Khoản tiền này sẽ bao gồm cả mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác mà người lao động và người sử dụng lao động đã thỏa thuận.

Ngoài ra người lao động bị tai nạn lao động còn được doanh nghiệp bồi thường một khoản trợ cấp tương ứng với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động:

- Suy giảm từ 5% - 10%: Bồi thường ít nhất 1,5 tháng tiền lương.

- Suy giảm từ 11% - 80%: Bồi thường ít nhất 1,5 tháng tiền lương cho 10%, sau đó cứ thêm 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương.

- Suy giảm từ 81% trở lên: Bồi thường ít nhất 30 tháng tiền lương.