4771642151141.jpg

14 tháng 01, 2022

Chính phủ yêu cầu sớm triển khai thanh tra việc mua sắm kit test Covid-19

Đây là nội dung được đề cập trong Nghị quyết 03/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2021.

Cụ thể, tại Hội nghị trực tuyến, Chính phủ cơ bản thống nhất với những kết quả chủ yếu của công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2022 do Thanh tra Chính phủ trình tại văn bản 2296/BC-TTCP, trong đó, yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra;

Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo;

Sớm triển khai thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch.

Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi;

Xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật. Tập trung hoàn thiện dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) bảo đảm chất lượng và tiến độ trình Quốc hội.

Ngoài ra, liên quan đến việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, doanh nghiệp được Tham vấn các hiệp hội, doanh nghiệp, đối tượng chịu sự tác động đối với các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh và quy định dự kiến ban hành trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên cổng tham vấn quy định kinh doanh tại địa chỉ https://quydinhkinhdoanh.gov.vn.

Nghị quyết 03/NQ-CP được ban hành ngày 10/01/2022.